Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens
Onderneming: Arne Vanwynsberghe
Handelsnaam: DeSeM
Adres: Beekstraat 18, 8550 Zwevegem
E-mail: info@lekkerdesem.be
tel: 0477/45.29.91
ondernemingsnummer: 0747 784 975
BTW-nummer: BE0747 784 975

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van DeSeM, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Beekstraat 18, 8550 Zwevegem, BTW: BE0747 784 975, DeSeM biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van DeSeM moet de klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door DeSeM aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden DeSeM niet. DeSeM is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. DeSeM is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. aanbod,, allergenen, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met DeSeM.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door DeSeM. DeSeM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

 • Kies een abonnement
  1. Groot (grote broden + 800 gr. deeg)
   • Los brood van de week: 4,75 €/brood
   • Abonnement 4 broden: 17,20 € (4,30 €/brood)
   • Abonnement 12 broden: 49,2 € (4,10 €/brood)
   • Abonnement 24 broden: 96 € (4,00€/brood)
   • Abonnement 48 broden: 180 € (3,75 €/brood)
  2. Klein (kleine broden + 450 gr. deeg)
   • Los brood van de week: 3,00 €/brood
   • Abonnement 4 broden: 11,20 € (2,80 €/brood)
   • Abonnement 12 broden: 31,20 € (2,60 €/brood)
   • Abonnement 24 broden: 60 € (2,50€/brood)
   • Abonnement 48 broden: 108 € (2,25 €/brood)
 • Plaats de bestelling in het winkelmandje
 • Kies afhaalpunt
 • Ga naar afrekenen
 • Kies afhaaldag
 • Betaal de bestelling

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • bancontact

DeSeM is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
De bestelling dient te gebeuren vóór maandag 18u. voor de daaropvolgende week. De levering zal gebeuren op het door de klant aangeduide afhaalpunt en afhaaldag.

De levering gebeurt op het tijdstip dat u kan terugvinden op de pagina “afhaalpunten”.

Bij het niet ophalen van een besteld artikel, wordt de klant verwittigd om dit te melden. De klant zal hiervoor een mail ontvangen.

Bij verlof van het afhaalpunt wordt het abonnement met de duur van het verlof van het afhaalpunt opgeschort.

De verlofperiodes van DeSeM zullen ruim vooraf op de website vermeld worden. Het abonnement wordt voor de duur van het verlof opgeschort.

Bij verlof van de klant wordt het abonnement opgeschort met de duur van het verlof van de klant, op voorwaarde dat de klant me minstens 2 weken vooraf heeft verwittigd.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan DeSeM.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van DeSeM.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van DeSeM te wijzen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
Onderstaande geldt enkel voor abonnementen en/of workshops, en in geen geval voor losse broden.

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij DeSeM.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant DeSeM, Beekstraat 18, 8550 Zwevegem, info@lekkerdesem.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal DeSeM alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, uitgezonderd van de reeds geleverde goederen aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat DeSeM op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen

DeSeM betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: klantendienst
DeSeM is bereikbaar via e-mail op info@lekkerdesem.be of per post op het volgende adres Beekstraat 18, 8550 Zwevegem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover DeSeM beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Artikel 10: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, DeSeM respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan DeSeM, Beekstraat 18, 8550 Zwevegem, info@lekkerdesem.be,  gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot DeSeM, Beekstraat 18, 8550 Zwevegem, info@lekkerdesem.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, DeSeM heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

DeSeM houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op DeSeM.

Artikel 11: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Meer info over het gebruik van cookies op onze site kan u lezen in ons Cookiebeleid

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door DeSeM om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van DeSeM. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).